Det här är Oravais Rökeri Ab.s dataskydds- och cookiepolicy. Skapad 11.03.2024.

KONTROLLANT

Oravais Rökeri Ab
Ånäsvägen 9
66830 Oravais Fabrik
info@oravaisrokeri.fi
06-3560770
FO-nummer 1546003-4

KONTAKTPERSON I DATASKYDDSFRÅGOR

Johan Lillqvist
info@oravaistensavustamo.fi
tel. 040-7496699

REGISTRETS NAMN

Oravais Rökeri Ab kundregister.

REGISTRERAD
Oravais Rökeri Ab kundregister lagrar kunder.

GRUND FÖR REGISTERFÖRING OCH ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL
Grunden för registret är kundrelationen. Syftet med behandlingen av personuppgifter och registret är att sköta kundrelationen.

VILKEN INFORMATION VI SAMLAR IN
Personuppgifter som vi samlar in: förnamn, efternamn, e-postadress,
telefonnummer.

COOKIES
Vår webbplats använder cookies. Läs mer på sidan för cookiepolicy.

HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION
Vi samlar in information från dig när du gör en beställning från vår butik eller använder vår kontaktblankett. Oravais Rökeri Ab använder dina uppgifter för att behandla och leverera beställningar, arkivera, hantera, hantera och utveckla kundrelationer. Vi kan också använda uppgifterna för att utveckla vår verksamhet och för statistiska ändamål.

LAGRING OCH SKYDD AV UPPGIFTER
Vi lagrar dina uppgifter så länge kundrelationen varar och under den tid som anges i bokföringslagen. Kunddatabasen finns på en lösenordsskyddad server, till vilken endast utsedda personer har tillgång. I händelse av en personuppgiftsincident kommer vi att kontakta dig omedelbart.

REGELMÄSSIGA INFORMATIONSKÄLLOR
Vi samlar in personuppgifter från kunderna själva när kundrelationen etableras och via ett onlineformulär när du prenumererar på nyhetsbrevet och på mässor.

REGELMÄSSIGT UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER
Vi lämnar inte ut personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

BEHANDLINGENS VARAKTIGHET
Personuppgifter behandlas i regel så länge kundrelationen är i kraft (beställningen har skötts).

PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN
Uppgifterna i kundregistret används endast av de personer vars arbetsbeskrivning de tillhör.

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER UTANFÖR EU
Personuppgifter överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE OCH PROFILERING
Vi använder inte uppgifterna för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER
Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss via e-post: info@oravaisrokeri.fi

RÄTT TILL INSYN
Den registrerade kan kontrollera vilka personuppgifter vi har lagrat.

RÄTT TILL RÄTTELSE
Den registrerade kan begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter om honom eller henne.

RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR
Den registrerade kan invända mot behandlingen av personuppgifter om han eller hon anser att personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.

FÖRBUD MOT DIREKTMARKNADSFÖRING
Den registrerade har rätt att förbjuda att uppgifterna används för direktmarknadsföring.

RÄTT TILL RADERING
Den registrerade har rätt att begära radering av uppgifter om behandlingen av uppgifterna inte är nödvändig. Vi behandlar begäran om radering, varefter vi antingen raderar uppgifterna eller ger en motiverad orsak till varför uppgifterna inte kan raderas. Observera att Oravais Rökeri Ab har en lagstadgad skyldighet att förvara bokföringsmaterial under den tid (10 år) som anges i bokföringslagen (2 kap. 10 §). Av denna anledning kan bokföringsmaterial inte tas bort innan tidsfristen har löpt ut.

BEGRÄNSNING AV BEHANDLING
Den registrerade har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av omtvistade uppgifter tills ärendet är avgjort.

RÄTT ATT ÖVERKLAGA
Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen om han eller hon anser att vi bryter mot gällande dataskyddslagstiftning vid behandlingen av personuppgifter.